தனது பிள்ளைக்கு பாலூட்டிக் கொண்டிருக்கும் பொது இஸ்ரேலின் தாக்குதலுக்கு ஷஹீத் ஆகும் தாய்.

தனது பிள்ளைக்கு பாலூட்டிக் கொண்டிருக்கும் பொது இஸ்ரேலின் தாக்குதலுக்கு ஷஹீத் ஆகும் தாய். ஆச்சரியம் பிள்ளை தப்பியது.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.