படங்கள் : நேற்று இஸ்ரேல் விமானங்களால் தகர்க்கப்பட்ட “அல்கஸ்ஸாம்” பள்ளிவாசல்

படங்கள் : நேற்று இஸ்ரேல் விமானங்களால் தகர்க்கப்பட்ட “அல்கஸ்ஸாம்” பள்ளிவாசல்

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.