படங்கள் : 1889 முதல் இன்றுவரை புனித “மக்கா”!!

1889 முதல் இன்றுவரை (சுமார் 125 வருடங்களாக புனித காபாவில் ஏற்பட்ட மாற்றங்களை விளக்கும் சில படங்களை நீங்கள் பார்க்கலாம் :

18th July 1889: Crowds gathered on a pilgrimage at the Kaaba, the birthplace of Mohammed, Makkah. (Photo by Hulton Archive/Getty Images)

 

இது 1889 ஜூலை மாதம் 18ம் திகதி எடுக்கப்பட்ட புகைப்படம்

 

1920 ஆம் ஆண்டு

 

1922ம் ஆண்டு

March 1933: The sacred Black Stone situated in the Kaaba (House of God) near the centre of the Great Mosque in Mecca. According to Muslim tradition pilgrims who can gain access to it kiss the stone whilst performing the hajj. (Photo by Central Press/Getty Images)

 

1933 ஆம் ஆண்டு (ஹிஜ்று இஸ்மாஈல் மற்றும் காபாவின் சுவர் தென்படுகிறது)

 

1935ம் ஆண்டு

 

1954ம் ஆண்டு

 

1967ம் ஆண்டு

 

1977ம் ஆண்டு

 

1988ம் ஆண்டு

 

2000ம் ஆண்டு

 

2012ம் ஆண்டு

 

நன்றி : Sarayanews

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.