Microsoft இன் Windows பழைய Version ஐ உமது கணனியில் Download, Install பண்ணாமல் பார்க்க

இன்று எங்களில் அதிகமானோரிடத்தில் அறியப்பட்டதுதான் Microsoft நிறுவனம். அதன் பல வெளியீடுகள் எங்களிடத்தில் ஒன்றாக இருக்கின்றது. அதன் வெளியீடுகளில் எங்களிடத்தில் Office மற்றும் Windows மிக முக்கியமான ஒன்றாக இருக்கின்றது.

இதில் காலத்துக்குக்காலம் பல மாற்றங்களை ஏற்படுத்துத்தி புதிய வசதிகளை ஏற்படுத்துகின்றது. அவ்வாறு முன்னேறி முன்னேறி தற்பொழுது அதன் பழைய வெளியீடுகள் எங்களிடத்தில் அறியப்படாததாக மாறிவிட்டது. இறுதியாக எங்களிடத்திலே Windows 10 அறிமுகமாகியுள்ளது.

அந்த வகையில் இந்தப் பக்கத்தில் இதன் பழைய வெளியீடுகள் பற்றி பார்ப்போம்.

Windows 1.01

 

 

Windows 3.0

 

Windows 93

 

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.